อาหารภาคเหนือ

เมนูอาหารเหนือมีรสชาติที่แตกต่างจากภาคต่างๆ